STATUT MIEJSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KIELCACHI. Przepisy wprowadzające

§ 1


1. Statut Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego  ul. Prosta 57  to wewnętrzny akt prawny, który zapewnia realizację celów i zadań nałożonych na placówkę (wychowania pozaszkolnego) oświatowo - wychowawczą przez Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych Dz. U. Nr 52 poz. 466 i 467.

II. Informacje o placówce.

§ 2


1. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.
2. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy ma siedzibę  w Kielcach przy ul. Prostej 57
3. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Kielce
4. W zależności od potrzeb MSOS może realizować działalność statutową w obiektach szkół i
innych placówek kulturalno – oświatowych, a także w innych lokalach i miejscach
spełniających odpowiednie wymogi.

III. Cele i zadania

§ 3


1. Podstawowym celem działalności Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego jest stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, (wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania uzdolnień i zainteresowań  oraz rekreacji i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych i obowiązków wobec domu.
Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne,  opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

2. W szczególności zadaniem Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego jest :

1.  rozwijanie różnorodnych uzdolnień i zainteresowań  uczestników
2.  pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy
3.  stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego i fizycznego osobom szczególnie utalentowanym w różnych dziedzinach: a przede wszystkim  w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
4.  prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi psychofizycznemu wychowanków
5.  podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej
6.  korygowanie wad rozwojowych i stymulowanie rozwoju fizycznego poprzez zajęcia ruchowe z dziećmi
7.  stwarzanie warunków do samodzielnej i samorządnej działalności uczestników
8.  wypracowanie najbardziej pożądanych form pracy z uczestnikami zajęć stałych i imprezowych
9.  udostępnienie bazy lokalowej dla młodzieży szkolnej
10.  realizowanie innych zadań oświatowo-wychowawczych zleconych przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego
11.  realizacja różnorodnych programów profilaktyczno – wychowawczych oraz    psycho - edukacyjnych
12.  prowadzenie i rozwijanie współpracy z innymi placówkami kulturalno – oświatowymi w kraju i zagranicą - wymiana
13.  aktywne uczestnictwo w programie integracji europejskiej
14.  przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży
15.  realizacja szeroko pojętej edukacji regionalnej, patriotycznej i społecznej
16.  kształtowanie podstaw tolerancji w stosunku do innych światopoglądów, kultur, wyznań itd.
17.  prowadzenie wyjazdowych form wypoczynku, turystyki i rekreacji
18.  realizacja celów i zadań Ośrodka odbywa się w ramach UMKS „ Żak” Kielce lub w innych klubach.

§ 4

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy prowadzi współpracę z;

1. rodzinami wychowanków
2. środowiskiem lokalnym
3. szkołami
4. instytucjami i organizacjami pozarządowymi
5. innymi ośrodkami kulturalno-oświatowymi w kraju i zagranicą
6. Urzędem Miasta Kielce
7. innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży

§ 5

Formami tej  współpracy są:

1. bezpośredni kontakt i zebrania rodziców
2. organizacja zajęć i imprez adresowanych bezpośrednio do szkół i środowiska lokalnego
3. współ organizacja imprez, akcji i wypoczynku śródrocznego i feryjnego
4. aktywny udział uczestników zajęć w imprezach zewnętrznych
5. działania wspierające działalność szkół

IV. Organizacja  Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

§ 6


1. MSOS posiada stały, własny obiekt przy ul. Prostej 57 w Kielcach, spełniający wymogi sanitarno – higieniczne wyposażony w sprzęt i urządzenia do prowadzenia zajęć wynikających z typu i programu działalności placówki.
2. Placówka może prowadzić zajęcia w obiektach szkolnych (np. sale gimnastyczne) lub innych placówkach kulturalno – oświatowych, a także w innych budynkach udostępnionych przez ich właścicieli (zarządców), jeżeli zapewniają one funkcjonalność powierzchni oraz odpowiadają wymogom higieniczno – sanitarnym i bhp.

§ 7

1. Podstawą organizacji zajęć w MSOS w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji placówki opracowywany przez Dyrektora.
2. Arkusz organizacji zajęć uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego, możliwości bazowe, kadrowe i finansowe placówki.
3. Arkusz organizacyjny MSOS zatwierdza corocznie organ prowadzący placówkę w porozumieniu z jednostką nadzoru pedagogicznego.
4. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się wykaz wszystkich nauczycieli i innych pracowników placówki, ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę.

§ 8

1. MSOS jest placówką prowadzącą swoją działalność dla dzieci i młodzieży w okresie całego roku szkolnego.
2. Godziny pracy placówki ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę, powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
3. Zajęcia w sekcjach rozpoczynają się z początkiem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym i trwają do końca roku szkolnego w następnym  roku  kalendarzowym.
4. W czasie ferii zimowych i letnich placówka prowadzi działalność w oparciu o przygotowany na ten okres plan zajęć stosownie do posiadanych środków finansowych, bazy i kadry.
5. Zajęcia w formach okazjonalnych, masowych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.

§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną MSOS jest stała forma zajęć ( grupa, sekcja, , klub i inne), ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.
2. Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 uczestników.
3. W szczególnie uzasadnionym przypadku (np. ilość stanowisk pracy, bhp, praca z wyjątkowo uzdolnionymi itp.) organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczestników.
4. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi minimum 2 godziny tygodniowo. Godzina zajęć w stałych formach pracy wynosi 45 minut.
5. Na wniosek Dyrektora organ prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin w wymiarze tygodniowym dla wybranych   grup czy sekcji ze względu na rodzaj zajęć, osiągane wyniki itp., jak również na zmniejszenie liczby uczestników w grupie.
6. Dyrektor placówki może skrócić lub zawiesić zajęcia w MSOS w wyjątkowych wypadkach w określonym dniu lub dniach ze względu na niską frekwencję w zajęciach spowodowaną np. uroczystościami miejskimi, państwowymi, przerwą świąteczną itp.

V. Nauczyciele i inni pracownicy placówki.

§ 10


1. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych   i obsługi.
2. Pracownikami pedagogicznymi są: dyrektor i nauczyciele – instruktorzy.
3. Zajęcia z wychowankami w placówce prowadzą nauczyciele, w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, zajęcia mogą prowadzić inne osoby – specjaliści z danej dziedziny wiedzy, czy też posiadający określone umiejętności i przygotowanie – za zgodą władz oświatowych.
4. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
5. Nauczyciel oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych z wychowankami jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
6. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli z uczestnikami określają odrębne przepisy.
7. Godzina pracy nauczyciela – instruktora wynosi 45 minut bezpośredniej pracy   z uczestnikami

§ 11

Obowiązki nauczyciela:

1. Do obowiązków nauczycieli MSOS należy realizowanie zapisów zawartych w ustawie       o systemie oświaty, obowiązków określonych w zarządzeniach i wytycznych władz oświatowych, a ponadto:
a. rozpropagowanie zajęć wśród dzieci i młodzieży w środowisku – nabór uczestników;
b. organizowanie imprez zachęcających uczniów do udziału w zajęciach prowadzonych przez  MSOS,
c. kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań uczestników;
d. stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci szczególnie utalentowanych w różnych dyscyplinach sportowych;
e. troska o wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe oraz celowe gospodarowanie środkami i zabezpieczenie mienia ośrodka;
f. zapewnienie frekwencji w zajęciach – w tym uzupełniającej;
g. utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołami, rodzicami, współpraca z innymi placówkami kulturalno – oświatowymi;
h. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
i. realizacja zadań powierzonych w przydziale obowiązków
j. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

VI. Współpraca ze szkołami.

§ 12


Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy współpracuje ze szkołami.

a. uzgadnia z dyrektorami szkół zasady korzystania z wybranych pomieszczeń szkolnych do prowadzenia niektórych zajęć(np. sale gimnastyczne itp.)oraz wzajemne udostępnianie obiektu MSOS do prowadzenia przez szkoły wybranych zajęć, imprez itp.
b. pozyskuje do placówki uczniów przejawiających w szkole specjalne zainteresowania, uzdolnienia czy też szczególne umiejętności;
c. współdziała w zakresie wychowania i postępów w nauce uczestników w dziedzinie zajęć pozaszkolnych;
d. informuje szkoły o określonych osiągnięciach uczestników w dziedzinie zajęć pozaszkolnych;
e. propaguje imprezy i inne formy działalności placówki;
f. udziela szkołom pełnych informacji dotyczących organizowanych imprez w tym zawodów sportowych  oraz przekazuje na bieżąco osiągane przez uczniów wyniki;

VII. Organy  placówki.

§ 13


Organami placówki są:

1. Dyrektor placówki.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców

Dyrektor Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

§ 14


1. Dyrektor MSOS jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników pedagogicznych   i administracyjno – obsługowych placówki. Upoważnienia i obowiązki z tego zakresu realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.
2. Kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Gospodaruje mieniem placówki i odpowiada za jego prawidłowe zabezpieczenie.
4. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w MSOS.
5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
6. Realizuje podjęte uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach ich kompetencji.
7. Sprawuje nadzór nad realizacją planu placówki.
8. Opracowuje plan finansowy placówki, .
9. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym MSOS i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
10. Ustala ocenę pracy nauczyciela, opracowuje plan doskonalenia nauczycieli.
11. Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczestników.
12. Ustala zakresy obowiązków dla wszystkich pracowników placówki.

§ 15

Dyrektor MSOS podejmuje decyzje w przedmiocie:

a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;
b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom MSOS;
c. występowania w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników MSOS.

Rada Pedagogiczna

§ 16


Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym kolegialnym organem placówki realizującym zadania
wynikające ze statutu placówki dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczo – opiekuńczej i organizacyjnej placówki zgodnie z rocznym planem MSOS.

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a. uchwalenie Statutu MSOS;
b. opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy placówki;
c. zatwierdzanie programów oświatowych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i innych;
d. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
e. zatwierdzanie i opiniowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
f. zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę;
g. zatwierdzanie wniosków Dyrektora;
h. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników zajęć w sekcjach.

§ 17

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a. organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
b. projekt planu finansowego placówki;
c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac    i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
e. propozycje kandydatów do funkcji kierowniczych;
3. Rada Pedagogiczna typuje przedstawicieli do składu Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora.
4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie z funkcji dyrektora lub nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w placówce. W takich przypadkach organ prowadzący placówkę albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
5. Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej obowiązuje wszystkich jej członków.
6. Zasady organizacji Rady Pedagogicznej, zadania i formy jej działania określa regulamin Rady Pedagogicznej uchwalony przez nią i stanowiący oddzielny dokument.

Rada Rodziców MSOS

§ 18


1. W Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym może działać Rada Rodziców MSOS stanowiąca reprezentację rodziców uczestników zajęć.
2. Rada uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem placówki.
3. Rada może występować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
4. W celu wspierania działalności statutowej MSOS, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na podstawie obowiązujących przepisów może  podejmować uchwałę, która określa wysokość, sposób  i warunki pobierania dobrowolnych składek.
5. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

§ 19

1. Organy placówki porozumiewają się poprzez:
posiedzenie Rady Pedagogicznej;
księgę zarządzeń wewnętrznych;
posiedzenie Rady Rodziców;
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w sekretariacie;
bezpośrednie rozmowy dyrektora z pracownikami, przedstawicielami Rodziców i uczestników
2. Wszelkie sytuacje konfliktowe, jakie mogą zaistnieć pomiędzy organami placówki należy rozwiązywać w drodze negocjacji.
3. W sytuacjach konfliktowych poszczególne organy placówki kierują sformułowane na piśmie wnioski do dyrektora MSOS, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku i udziela odpowiedzi.
4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, strony mają prawo w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu rozbieżności odwołać się do organu prowadzącego placówkę.

VIII. Prawa i obowiązki uczestników MSOS.

§ 20


1. MSOS określa szczegółowe zasady udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych prze placówkę.
2. Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się oraz młodzież pracująca korzystają z zajęć w wybranych sekcjach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami.
3. Rekrutacja uczniów jest przeprowadzana w oparciu o zasadę dostępności i dobrowolności.
4. Za uczestnika zajęć uważa się osobę którą zgłasza chęć uczestnictwa oraz poda swoje dane osobowe i na tej podstawie dokonany zostanie wpis do dziennika zajęć.
5. Wypisanie z zajęć następuje na prośbę uczestnika bądź w wyniku jego dłuższej nieobecności.
6. W zajęciach placówki biorą udział uczestnicy stali, okresowi oraz okazjonalni
a. zajęcia z uczestnikami w formach stałych odbywają się systematycznie w okresie całego roku szkolnego, obecność stałego uczestnika na zajęciach podlega kontroli;
b. okresowy uczestnik bierze udział w zajęciach przeznaczonych dla zrealizowania określonego zadania w oznaczonym czasie;
c. okazjonalny uczestnik korzysta w sposób doraźny z urządzeń placówki i zorganizowanych przez nią imprez masowych, konkursów, zawodów.  

§ 21

1. Uczestnik ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy, opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności;
b. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
c. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia placówki oraz wyznawanej religii – jeśli nie narusza to dobra innych osób i nie uwłacza niczyjej godności osobistej;
d. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, przejawiania własnej aktywności    w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości placówki, wyrażanie opinii i wątpliwości dotyczących treści zajęć oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
e. korzystania z pomieszczeń, pracowni, sprzętu, urządzeń oraz pomocy naukowych zgodnie z wewnętrznym regulaminem  sekcji;
f. udziału w imprezach masowych, rekreacyjno – rozrywkowych, kulturalnych itp. organizowanych dla uczestników MSOS.

§ 22

1. Za wzorowe uczestnictwo w pracach MSOS uczestnik ma prawo do nagrody:
a. pochwała przez nauczyciela – opiekuna grupy, koła;
b. pochwała przez dyrektora placówki;
c. dyplom, medal, puchar itp. za osiągnięcia w pracy, list gratulacyjny adresowany do macierzystej szkoły uczestnika;
d. nagroda książkowa lub rzeczowa.

§ 23

1. Za zachowanie nie licujące z postawą uczestnika zajęć MSOS przewiduje się kary:
a. upomnienie lub nagana udzielona przez nauczyciela;
b. upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora;
c. rozmowa z rodzicami lub pismo wysłane do rodziców lub opiekunów prawnych, informujące o nagannym zachowaniu się uczestnika;
d. pismo – notatka adresowana do macierzystej szkoły informująca o wykroczeniach;
e. skreślenie z listy uczestnika po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 24

1. Tryb odwoływania się od nałożonej kary:
Uczestnik, który czuje się niesłusznie ukarany ma prawo wyjaśnienia tego faktu z  nauczycielem, a w szczególnych przypadkach może odwołać się pisemnie lub ustnie do dyrektora MSOS z prośbą o rozwiązanie problemu. Dyrektor w ciągu 14 dni udziela odpowiedzi dotyczącej utrzymania lub uchylenia kary.

IX. Działalność administracyjno - gospodarcza.

§ 25


1. Za stan i zabezpieczenie majątku odpowiada dyrektor.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. MSOS może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy prowadzi dokumentację dotyczącą:
a. działalności wychowawczo – dydaktycznej;
b. działalności administracyjno – gospodarczej i finansowej;
c. rejestr wypadków;
d. inną dokumentację wynikającą z obowiązujących przepisów;
5. W przypadku likwidacji placówki, majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący placówkę.

X. Przepisy końcowe.

§ 26


1. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


Statut wprowadzono Uchwałą  Rady Pedagogicznej M.S.O.S. nr 1 z dnia  7.09.07r.

 

NASI PARTNERZY

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Goście

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj59
mod_vvisit_counterWczoraj29
mod_vvisit_counterTydzień119
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień612
mod_vvisit_counterMiesiąc1207
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc1680
mod_vvisit_counterWszystkich190347

We have: 2 guests online
Your IP: 54.224.56.126
 , 
Today: Paź 23, 2018